top of page
Logo-Black-On-White-copy.png

תקנון שימוש באטרקציה

אני הח"מ

  1. מצהיר ומתחייב בזאת כלפי העסק פלייאקספרס אילת.

  2. כי לא חלה עלי מגבלה בריאותית ו/או אחרת המונעת ממני לבצע את הפעילות בכפוף להצהרת בריאות.

  3. כי אשמע לכל הוראות המדריך, ואנהג באופן זהיר ואחראי.

  4. כי לא אגרום בזדון לכל נזק ו/או לכלוך באתר בו אמצא במהלך הפעילות.

  5. במידה ותופסק פעולת הריחוף עקב האמור לעיל, לא יהיה זכאי להחזר כספי ו/או לכל פיצוי אחר.

  6. בעת הריחוף הנני מחויב לחבוש קסדה ולהישאר בביגוד המגן שניתן לי לרבות נעליים סגורות.

  7. הפעילות שמציעה החברה, אינה מומלצת לסוגלים מבעיות גב וכתפיים, נשים בהריון, לבני אדם שמצבם הרפואי אינו מאפשר זאת.

  8. השתתפות באטרקציה הינה מגיל 4 בלבד מותנת בחתימת הורה על הצהרת בריאות.

בקניית הכרטיס אני מצהיר כי קראתי והבנתי את האמור בסעיפים לעיל

bottom of page